اتصال از طريق:اينترنت
۱۳۹۸/۰۳/۰۵
ثبت نام متقاضيان بدون ازمون 98
توجه: تكميل اين فرم هيچگونه حقي را براي تكميل كننده ايجاد نمي كند
پس از تكميل اين پيش فرم ، شناسه و رمز عبور در اختیار شما قرار داده مي شود و شما از طريق سايت اتوماسيون آموزشي مي توانيد مراحل فرآيند مربوطه را تكميل نماييد.
وارد كردن كليه موارد زير الزامي است
نام * :
نام خانوادگي * :
کد ملي * :
شماره شناسنامه * :
محل تولد * :
تاريخ تولد * : روز        ماه سال
جنسيت * :
آدرس * :
شماره تلفن ثابت(شماره ها را با - جدا کنید) * :
شماره تلفن همراه * :
پست الکترونيک * :
فرآیند پذیرش * :