۱۳۹۸/۰۶/۳۰
جستجوی کارنامه آموزشي و پژوهشي
First Name نام :
Last Name نام خانوادگی :
دانشکده :
دانشکده فني و مهندسي
بخش مهندسي کامپيوتر
بخش مهندسي مکانيک
بخش فناوري اطلاعات
بخش مهندسي برق
دانشکده علوم پايه
بخش رياضي
بخش آمار و کاربرد ها
بخش فيزيک
بخش فيزيک مهندسي
دانشکده ادبيات و علوم انساني
بخش مترجمي زبان انگليسي
بخش زبان وادبيات فارسي
بخش تربيت بدني
بخش معارف
بخش عمومي
بخش فلسفه
بخش زبانشناسي همگاني
بخش حسابداري
دانشکده کشاورزي
بخش علوم و صنايع غذايي
بخش علوم مهندسي آب
بخش علوم باغباني
بخش مکانيک بيوسيستم
بخش گياهان دارويي
بخش زيست فناوري - بيوتکنولوژي
دانشکده معارف
بخش عمومي